Kjøper skal ved mottak av varene kontrollere at det er samsvar mellom mottatte varer og medfølgende pakkseddel. I tillegg skal kjøper sjekke leveransen for eventuelle transportskader, og i rimelig grad foreta en kvalitetskontroll av varene. Synlig transportskader ved mottak må være anmerket på fraktbrevet for å være reklamasjonsberettiget.


Kjøper må varsle om synlige skader og avvik, uten ugrunnet opphold etter mottak av leveransen og som han oppdaget eller burde ha oppdaget ved mottakskontrollen, og uansett senest før varene monteres eller på annen måte tas i bruk. For transportskader gjelder NSAB 2000 §29.

Oversittes denne frist tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

For øvrige mangler kan kjøper bare gjøre mangelansvar gjeldende såfremt det er reklamert i rett tid i henhold til de frister som fremgår av NS8409 punkt 12.2.